Milieu vraagstukken? Veiligheids uitdagingen? Uitbreidingsplannen? Wij doen ze slagen!
Vraag telefonisch contact met een expert!

 • »
 • Verkoopsvoorwaarden
 
Verkoopsvoorwaarden

Wij willen de relatie met onze klanten vlot en eerlijk laten verlopen. Onze algemene verkoopsvoorwaarden maken duidelijk hoe wij de juridische kant van de samenwerking met onze klanten zien, wat zij van ons mogen verwachten, en wat de rechten en plichten van Wiels & Partners en de klant zijn.

1. Onze offerten, leveringen en prestaties worden door de hierna vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden gekend en aanvaard door de mede-contractant, niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de documenten van de mede-contractant. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing.
2. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mee aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.
3. Uitvoeringstermijnen zijn bij benadering gegeven en kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het contract lastens Wiels & Partners milieu-coördinator BVBA of Wiels & Partners milieu-consulting BVBA
4. Als milieuconsultant is Wiels & Partners milieu-coördinator of Wiels & Partners milieu-consulting BVBA gehouden tot een middelenverbintenis. Dit betekent dat de betreffende consultant zich voortdurend inspant om de opdracht uit te voeren volgens de regels van de kunst. Elk verlies of schade door of ontstaan ten gevolge van een onjuiste of nalatige uitvoering brengt geen aansprakelijkheid mee in de hoofde van Wiels & Partners milieu-coördinator of Wiels & Partners milieu-consulting BVBA., tenzij de opdrachtgever bewijst dat deze te wijten is aan een grove fout.
5. De mede-contractant is uitsluitend verantwoordelijk voor de gegeven informatie, de inhoud der verstrekte documenten en de inhoud van milieuvergunningsaanvragen en andere wettelijk opgelegde formulieren.
6. In geval van wanbetaling heeft Wiels & Partners milieu-coördinator BVBA of Wiels & Partners milieu-consulting BVBA. het recht, na aangetekende ingebreke-stelling, het contract te verbreken zonder rechterlijke machtiging. De mede-contractant verbindt er zich alsdan toe een schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst te betalen die forfaitair op 25% van de totale waarde van het contract wordt bepaald.
7. Iedere klacht of betwisting van een factuur moet schriftelijk gesignaleerd worden binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.
8. Al de facturen zijn contant betaalbaar te Kortrijk, niettegenstaande andersluidende betalingsvoorwaarden.
9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 %, met een minimumintrestvoet van 12 %, en zal het nog openstaande saldo, na een vergeefse ingebrekestelling, verhoogd worden met 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Opleidingen

 • Club milieucoördinator 3 en 17 oktober 2018

  meer info...

 • Club milieucoördinator 18 en 25 april 2018 - Thema 8: Brandpreventie

  meer info...

alle opleidingen
Publicaties in vakpers

 • 03/10/2018

  Wat u moet weten over milieu-incidenten

  lees meer...

 • 09/08/2018

  Club milieucoördinator: meer dan 20 jaar samenwerking tussen Syntra en Wiels & Partners

  lees meer...

alle publicaties